09086201

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

09086202  09086203

09086204  09086205