13096201

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดฝึกอบรมการสร้างภาคีเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองตราด FC เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพไก่ตราด ให้ผลิตตรงตามความต้องการของตลาดยุคใหม่  ณ อาคารแสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

13096202 13096203

13096204 13096205

13096206 13096207

13096208 13096209

13096210 13096211

13096212 13096213