23096201

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด  พร้อมด้วย น.สพ.ประหยัด เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise)  ณ โรงแรมเอวาด้า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีองค์ความรู้สามารถป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวการณ์ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด

23096202 23096203

23096204 23096205

23096206 23096207

23096208 23096209

23096210 23096211

23096212 23096213

23096214 23096215

23096216 23096217

23096223 23096218 

23096219 23096220

23096221 23096222