11036201

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่จุดตรวจสัตว์บริเวณด่านถาวร ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก ได้ลงพื้นที่ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามพื้นที่ชายแดน จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนให้รับทราบถึงวิธีการป้องกันสอดส่องดูแลไม่ให้โรคดังกล่าวเข้ามาภายในประเทศไทย  ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้ทำแผ่นประกาศมาติดตั้งโดยแบ่งเป็น ๔ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว และ ภาษาจีน ติดประกาศตามด่านชายแดน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบรถยนต์ที่สัญจรเข้าออกตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

11036202  11036203

11036204  11036205

11036206  11036207

21026201

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วย  นายฤทธิรค์ ตั้งใจ ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด บ้านคลองหินดำ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  

21026202  21026203

21026204  21026205

11026201

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด มอบหมายให้  สพ.ญ.สุธาทิพย์ สุขสำราญ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจมาตรฐานฮาลาล 

11026202  11026203

11026204  11026205

14026201

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการปศุสัตว์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.สพ.ประหยัด  เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดคลองนนทรี  หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด   

14026202  14026203

14026204  14026205

08026201

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายพรชัย วิจิตธรรมภาณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โค - กระบือ บ้านเนินตาแมว หมู่ที่ ๘ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน FTMR 

08026202  08026203

08026204  08026205

08026206  08026207