06026201

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฎิบัติงานในการควบคุมสุนัข แมว และสัตว์อื่นที่เป็นอันตราย บริเวณสนามบินตราดและเส้นทางเสด็จของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอาคารปฏิบัติธรรม  ณ วัดซับยี่หร่า อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

06026202  06026203

06026204  06026205

06026206  06026207

30016201

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายวีระสันติ  ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสุนัขในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

30016202 30016203

30016204  30016205

30016206  30016207

24016201

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด และปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ของนางสาวฤทัย เฉลิมทิศ ณ บ้านเลขที่ ๒๒๕/๖   หมู่ที่ ๘  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 

24016202  24016203

24016204  24016205

f25016201

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด และปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด ร่วมบูรณาการจัดสถานีเรียนรู้ ให้ความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรด้านปศุสัตว์ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓  ตำบลท่ากุ่ม  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 

f25016202  f25016203

f25016204  f25016205

f25016206  f25016207

18016201

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จัดอบรมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (จังหวัดตราด) ณ โรงแรมเอวาด้า โฮเทล ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดตราดเข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ ราย เพื่อพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค

18016202  18016203

18016204  18016205

18016206  18016207