17016202

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๓” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

17016203  1706206

17016204  17016205

17016207  17016208

15016201

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวีระสันติ ประทุมพล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด หมู่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก

15016202  15016203

15016204  15016205

15016206  15016207

15016208  15016209

08016201

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระสันติ ประทุมพล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตราด" โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ  ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

08016202  08016203

08016204  08016205

08016206

08016207

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดตราด ประชุมตัวแทนบริษัท เพื่อเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กับฟาร์มที่แต่ละบริษัทดูแลโดยเน้นย้ำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพให้มีความเข้มงวดในระบบเพื่อป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือในการเป็นฟาร์มลดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือฟาร์มปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อเข้าสู่โครงการดังกล่าวฯของกรมปศุสัตว์ในอนาคต และหาแนวทางการป้องกันปัญหาการร้องเรียนฟาร์มสุกรและให้ชุมชนและฟาร์มสุกรอยู่ร่วมกันได้และเน้นเรื่องการบริการให้รวดเร็วว่องไวในการรับรองฟาร์มใหม่หรือต่ออายุมาตรฐานฟาร์มลดขั้นตอนและความยุ่งยากในขั้นตอนของการเตรียมเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนบริษัทในการทำมาตรฐานฟาร์มเพื่อทางกลุ่มงานไปปรับปรุงและแก้ไขการบริการต่อไปทั้งนี้ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตวได้เน้นย้ำในมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหากพบกรณีสงสัยให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ให้เข้าไปตรวจสอบและสอบสวนต่อไป

08016208  08016209

08016210