09086201

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

09086202  09086203

09086204  09086205

25036201

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด นำทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในสังกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลตะกาง จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข-แมว และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี

25036202  25036203

25036204  25036205

14036201

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการปศุสัตว์จังหวัดตราด มอบหมายให้  นายพรชัย วิจิตธรรมภาณี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนิกร เหล่าชัย ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน บ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  

14036202  14036203

14036204

19036201

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดเสวนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผลิตไก่ชนเพื่อจำหน่าย โดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  ร่วมเสวนาพร้อมเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เร่งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผลิตไก่ชนสร้างตลาดนัดไก่ชน  เพื่อสร้างคน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราด

19036202  19036203

19036204  19036205

12036201

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

12036202  12036203

12036204  12036205