วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  นายอุกฤษฏ์  สุขกสิ      ปศุสัตว์อำเภอเมืองตราดอาวุโส  จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย  มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ ราย  ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘  หมู่ ๕  ตำบลท่าพริก  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

  20045501

20045502  20045503

20045504  20045505

20045506  20045507

              20045508