วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่  เทศบาลตำบลคลองใหญ่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด  ออกตรวจประเมินโครงการเขียงสะอาด (เนื้อสัตว์สะอาด) ณ ตลาดสดทศบาลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด