- แบบฟอร์ม 1.1 การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP)

 

- ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รวบรวมสุกร (Broker) และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสุกร  จังหวัดตราด