ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐

e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๑

 
 

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ต่อ

ประชาสัมพันธ์

๑๑

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

๑๒

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

๑๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๓

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๑๔

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑๕

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

๑๖

โทรสาร

๑๗

 

เบอร์โทรศัพท์ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/พนักงานตรวจโรคสัตว์ในอำเภอ

 

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑. นายวีระสันติ  ประทุมพล

      ปศุสัตว์จังหวัดตราด

๐๘-๕๖๖๐-๙๘๑๙กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย ประวุฒิ ปุริสพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

 ๐๘-๙๙๓๘-๓๐๘๘

๒.

นายสิริชัย ดอกมาลี

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 ๐๙-๒๕๓๙-๙๔๙๕

๓.

ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระคำ

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

๐๙-๗๑๔๙-๗๕๒๙

๔.

นาย ขวัญชัย มัณฑนาภรณ์     

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

๐๘-๙๒๕๙-๙๗๗๗

๕.

นาย ทรงวุฒิ ปั้นสมสกุล

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๑๕๗๘-๗๔๖๖ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นางสาว ภาณุมาส พิรันดร     

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๐๘-๑๒๙๗-๔๕๒๙

๒.

นางสาว นิตรา สิมาจารย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๐๘-๓๙๗๘-๗๖๐๑

๓.

 

พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย ประหยัด เข่งค้า

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๐๙-๕๘๑๘-๑๖๑๖

๒.

 

สัตวแพทย์

 

๓.

นางสาว ศิวาพร แย้มวงษ์    

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๙๙๓๙-๒๓๗๐

๔.

นางสาว วิไลพักตร์ จริตงาม

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๐๘-๔๘๖๙-๙๔๓๓

๕.

นาย ธวัชชัย พยัคฆ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๐๘-๐๕๗๒-๘๔๘๓
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นางสาว สุธาทิพย์  สุขสำราญ         

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 ๐๘-๗๗๖๙-๗๖๘๙

๒.

 

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

๓.

นาย มณฑล สมบัติบูรณ์

นักวิชาการสัตวบาล

๐๘-๖๓๕๒-๔๙๖๙

๔.

นาย สุทธิรัตน์ ใจเย็น

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๖-๒๙๘๙-๒๙๑๙กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย พรชัย วิจิตธรรมภาณี         

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

๐๘-๑๘๒๘-๕๗๖๑ 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นายสุรัตน์ ทายิดา

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตราดอาวุโส

๐๘-๑๗๙๙-๓๑๒๖ 

๒.

นางสาว เดือนเพ็ญ แซ่ห่าน         

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๖๘๔๕-๒๔๕๖

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย อยุทธ์ รจนากูล      

ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิงอาวุโส

๐๘-๑๓๗๗-๗๑๑๐

๒.

นาย นพคุณ นองเนือง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๔๗๘๐-๘๔๘๔

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย นิกร เหล่าชัย

ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่อาวุโส

๐๘-๑๘๖๕-๐๕๑๐

๒.

นาย ไพรัช ถันจันทร์  

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๑๙๘๓-๐๒๗๕

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านส้ัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 นาย ฤทธิรงค์  ตั้งใจ

ปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบอาวุโส

๐๘-๑๓๕๖-๕๗๑๙ 

๒.

นาย โอภาส ศักดิ์แพทย์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๔๓๖๒-๐๓๘๔
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย มนตรี  มงคลสวัสดิ์   

ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่

๐๘-๖๑๔๔-๗๒๒๘

๒.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

                     

 ปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง

 

 ๒.

 

 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 

ปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด