12066301

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่จังหวัดตราด เปิดศูนย์บริการอาหารไก่ชุมชนตราดเอฟซี บ้านท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตอาหารไก่สมุนไพรลดต้นทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตลูกกอนสมุนไพรบำรุงไก่ชน  และการทำอาหารสุนัขสมุนไพรลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบและพืชสมุนไพรที่มีอยู่หลากหลายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ โดยว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตราดเอฟซีให้การต้อนรับ นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด กล่าวรายงาน ประธานกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด นายอำเภอเมืองตราด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เข้าร่วมในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการอาหารไก่ชุมชนตราดเอฟซี บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

12066302  12066303

12066304  12066305

12066306  12066307

12066309  12066310

12066311  12066312

12066313  12066314

12066315

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ เรื่อง ตราด ชาวบ้านผวา สุนัขจรจัดไล่กัดคนในหมู่บ้านกลางดึกบาดเจ็บหลายราย เสียชีวิตแล้ว ๑ ราย

 21106204

21106201

21106202

13096201

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดฝึกอบรมการสร้างภาคีเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองตราด FC เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพไก่ตราด ให้ผลิตตรงตามความต้องการของตลาดยุคใหม่  ณ อาคารแสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

13096202 13096203

13096204 13096205

13096206 13096207

13096208 13096209

13096210 13096211

13096212 13096213

23096201

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด  พร้อมด้วย น.สพ.ประหยัด เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise)  ณ โรงแรมเอวาด้า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีองค์ความรู้สามารถป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวการณ์ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด

23096202 23096203

23096204 23096205

23096206 23096207

23096208 23096209

23096210 23096211

23096212 23096213

23096214 23096215

23096216 23096217

23096223 23096218 

23096219 23096220

23096221 23096222

26086201

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด  มอบหมายให้ สพ.ญ.สุธาทิพย์  สุขสำราญ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าตรวจผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของบริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาตราด  (เบทาโกรช๊อป)  ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล  ได้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ไส้กรอกไก่ เต้าหู้ไข่ ไก่อนามัย และชิ้นส่วนไก่สด  เป็ด เป็นต้น

26086202  26086203

26086204  26086205

26086206  26086207

26086208  26086209