dld logo ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดตราด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง

นายแสวง อุณหกะ

๒๔๘๐ - ๒๔๙๒

นายภณิต ศุภนาลัย

๒๔๙๒ - ๒๔๙๖

นายอำนาจ วังษาภรณ์

๒๔๙๖ - ๒๕๐๓

นายประเสริฐ สรรพกิจ

๒๕๐๓ - ๒๕๑๘

นายสันติ วิชัยคำมาตย์

๒๕๑๘ - ก.ย.๒๕๒๒

นายอรุณ วงศ์กาฬสินธุ์

ต.ค.๒๕๒๒ - ก.ย.๒๕๒๔

นายวีรวงศ์ โกมลเมนะ

ต.ค.๒๕๒๔ - พ.ย.๒๕๒๕

นายประชุม คงกำเนิด

พ.ย.๒๕๒๕ - ก.ย.๒๕๒๙

นายจันทสมุทร์ พจนา

ก.ย.๒๕๒๙ - ก.ย.๒๕๓๐

๑๐

นายมานิต พันธุ์ประภา

ต.ค.๒๕๓๐ - ธ.ค.๒๕๓๑

๑๑

นายวิชิต จินดาวงศ์

ธ.ค.๒๕๓๑ - ก.ย.๒๕๓๕

๑๒

นายผดุง สุเตชะ

ต.ค.๒๕๓๕ - ก.ค.๒๕๓๘

๑๓

นายศิริวุฒิ ปกมนตรี

ส.ค.๒๕๓๘ - ก.ย.๒๕๔๔

๑๔

นายสมชาย กลิ่นอยู่

ต.ค.๒๕๔๔ - เม.ย.๒๕๔๖

๑๕

นางจินตนา ด่านวิวัฒน์พร

ม.ค.๒๕๔๗ - มิ.ย.๒๕๔๗

๑๖

นายประวัติ รัตนภุมมะ

ก.ค.๒๕๔๗ - ก.พ.๒๕๔๘

๑๗

นายรังสรรค์ ระวังสำโรง

มี.ค.๒๕๔๘ - ก.พ.๒๕๕๑

๑๘

นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์

ก.พ.๒๕๕๑ - ก.พ.๒๕๕๕

๑๙

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

ก.พ.๒๕๕๕ - เม.ย.๒๕๕๙

๒๐

นายสันติ ประสิทธิ์ผล

พ.ค.๒๕๕๙ - มี.ค.๒๕๖๐

๒๑ 

นายวัชรพล โชติยะปุตตะ

พ.ค.๒๕๖๐ - ก.ค.๒๕๖๐

๒๒

นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์

ส.ค.๒๕๖๐ - มี.ค.๒๕๖๒

๒๓

นายวีระสันติ ประทุมพล

เม.ย.๒๕๖๒ - ม.ค.๒๕๖๔

 ๒๔

นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง มิ.ย.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕
   ๒๕

 นายเทวิน แสวงสิน

ธ.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖
๒๖

 นายพรชัย วิจิตธรรมภาณี

ก.พ.๒๕๖๖ - ปัจจุบัน