วิสัยทัศน์ปศุสัตว์จังหวัดตราด

“เป็นองค์กรนำปศุสัตว์จังหวัดตราดสู่ความเป็นเลิศในภาคตะวันออก”
 

 

พันธกิจปศุสัตว์จังหวัดตราด

วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์

กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 

วัฒนธรรมปศุสัตว์จังหวัดตราด

มีจิตอาสานำพาซึ่งความประทับใจ

 

ค่านิยมปศุสัตว์จังหวัดตราด

สามัคคี  มีเมตตา