• กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 • กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 • ปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอ
  • อำเภอเมืองตราด
  • อำเภอเขาสมิง
  • อำเภอบ่อไร่
  • อำเภอแหลมงอบ
  • อำเภอคลองใหญ่
  • อำเภอเกาะช้าง
  • อำเภอเกาะกูด