• กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • ปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอ
  • อำเภอเมืองตราด
  • อำเภอเขาสมิง
  • อำเภอบ่อไร่
  • อำเภอแหลมงอบ
  • อำเภอคลองใหญ่
  • อำเภอเกาะช้าง
  • อำเภอเกาะกูด

 

 

Copy of 21 5 2567 15 33 411

Copy of 21 5 2567 15 33 412

Copy of 21 5 2567 15 33 413