• กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • ปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอ
  • อำเภอเมืองตราด
  • อำเภอเขาสมิง
  • อำเภอบ่อไร่
  • อำเภอแหลมงอบ
  • อำเภอคลองใหญ่
  • อำเภอเกาะช้าง
  • อำเภอเกาะกูด

 

Copy of 12 2 2567 10 30 59 P1

Copy of 3 10 2566 10 59 552

Copy of 3 10 2566 10 59 553