ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐

e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๑

 
 

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ต่อ

ประชาสัมพันธ์

๑๑

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

๑๒

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

๑๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๓

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๑๔

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑๕

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๑๖

โทรสาร

๑๗

 

เบอร์โทรศัพท์ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/พนักงานตรวจโรคสัตว์ในอำเภอ

 

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.  นาย พรชัย วิจิตธรรมภาณี

      ปศุสัตว์จังหวัดตราด

๐๘-๕๖๖๐-๙๘๑๙

๐๘-๑๘๒๘-๕๗๖๑กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย ฤทธิรงค์  ตั้งใจ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

 ๐๙-๘๒๖๒-๖๐๐๙

๒.

 ว่าง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

๓.

 ว่าง

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

๔.

นาย ขวัญชัย มัณฑนาภรณ์     

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

๐๙-๕๒๕๒-๑๒๕๕

๕.

นาย ทรงวุฒิ ปั้นสมสกุล

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๑๕๗๘-๗๔๖๖ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นางสาว ภาณุมาส พิรันดร     

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๐๘-๑๒๙๗-๔๕๒๙

๒.

นางสาว นิตรา สิมาจารย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๐๘-๓๙๗๘-๗๖๐๑

๓.

 

พนักงานขับรถยนต์

  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นางสาว สุธาทิพย์ สุขสำราญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๐๘-๗๗๖๙-๗๖๘๙

๒.

นางสาว ณัชชา มนต์ชัยวนะกิจ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

๐๖-๒๐๔๑-๔๔๖๙ 

๓.

นางสาว ศิวาพร แย้มวงษ์    

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๙๙๓๙-๒๓๗๐

๔.

นางสาว วิไลพักตร์ จริตงาม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๔๘๖๙-๙๔๓๓

๕.

นาย ศักดา ประเดิมเนตร

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๐๘-๙๙๓๖-๔๒๓๒
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 ว่าง        

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

๒.

 นางสาว อสมาภรณ์ วามน

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

๓.

นาย มณฑล สมบัติบูรณ์

นักวิชาการสัตวบาล

๐๘-๖๓๕๒-๔๙๖๙

๔.

นาย ธวัชชัย พยัคฆ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๐๕๗๒-๘๔๘๓กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นางสาว สุรัตนา คงกระพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 ๐๘-๒๓๙๙-๘๓๐๕ 

   ๒.

นาง สุชาดา ปั้มสมสกุล

นักวิชาการสัตวบาล   ๐๘-๕๔๐๙-๗๔๐๓


 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 -ว่าง-

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตราดอาวุโส

 

๒.

นางสาว เดือนเพ็ญ แซ่ห่าน         

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๖๘๔๕-๒๔๕๖

๓.

 นายเปรมชัย  พุ่มรัตน์

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

๐๘-๖๕๑๒-๔๙๓๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย นิกร เหล่าชัย                        

ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิงอาวุโส

 ๐๘-๑๘๖๕-๐๕๑๐

๒.

นาย นพคุณ นองเนือง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๔๗๘๐-๘๔๘๔

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 -ว่าง-

ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่อาวุโส

 

๒.

นาย ไพรัช ถันจันทร์  

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๑๙๘๓-๐๒๗๕

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านส้ัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 นาย ชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์

ปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบอาวุโส

 

๒.

นาย วัชรพล กั้งปู่

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย มนตรี  มงคลสวัสดิ์   

ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่

๐๘-๖๑๔๔-๗๒๒๘

๒.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย สิริชัย  ดอกมาลี

 ปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง

๐๙-๒๕๓๙-๙๔๙๕

 ๒.

 

 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 ว่าง

ปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด