คำสั่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

คำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสุนัขและสัตว์เลี้ยงในสถานที่รับเสด็จฯ

คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรา

คำสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

คำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างงานจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลฯ

คำสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประหยัดพลังงาน ประจำปี ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด

คำสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการ

คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

คำสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสุนัขและสัตว์เลี้ยงในสถานที่รับเสด็จฯและเส้นทางเสด็จฯ

คำสั่ง ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประหยัดพลังงาน ประจำปี ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสุนัขและสัตว์เลี้ยงในสถานที่รับเสด็จฯและเส้นทางเสด็จฯ

คำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกวดสัตว์ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาเกษตรกรผู้เลี้ืยงปศุสัตว์ฯ

คำสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)

คำสั่ง ที่ ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทำบุญสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

คำสั่ง ที่ ๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการฯ

คำสั่ง ที่ ๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสัตว์เลี้ยงเส่้นทางรับเสด็จฯ 

คำสั่ง ที่ ๐๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสัตว์เลี้ยงเส้นทางรับเสด็จฯ

คำสั่ง ที่ ๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมจัดกิจกรรมของดีตำบลท่าพริกและตำบลเนินทราย

คำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ทีี่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัคซีน

คำสั่ง ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภาพยานพาหนะและขนส่งฯ

คำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

คำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประหยัดพลังงาน ประจำปี ๒๕๖๐

คำสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่่ง ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฯ

คำสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์)

คำสั่ง ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด

คำสั่ง ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต

คำสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต

คำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์

คำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกวดสัตว์ ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๐

คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด

คำสั่ง ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสอบและรับมอบงานและวัสดุครุภัณฑ์ทุกรายการฯ

คำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกจังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฯ

คำสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประหยัดพลังงานประจำปี ๒๕๖๑

คำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการฯ

คำสั่ง ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

คำสั่ง ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด