25036201

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด นำทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในสังกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลตะกาง จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข-แมว และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี

25036202  25036203

25036204  25036205