161025630002

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 
ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2563