26 8 2564 10 38 151

26 8 2564 10 38 152

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์