โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- หนังสือเชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาบุคลากร

- รายละเอียดของโครงการพัฒนาบุคลากร

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๕๘

- แบบฟอร์มที่ ๑   รายงานแผนพัฒนารายบุคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มที่ ๒.๑   ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๒.๒   สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๓.๑   ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๓.๒   พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๔     การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

- หนังสือเชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร 

- ตารางการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

- รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ

- หลักฐานกระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากร

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- หนังสือนำส่งรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากร

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- คำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๕๘

- กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด รอบที่ ๒/๒๕๕๘

- แบบฟอร์มที่ ๑   รายงานแผนพัฒนารายบุคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มที่ ๒.๑   ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๒.๒   สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

แบบฟอร์มที่ ๓.๑   ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๓.๒   พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๔   การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์

- ตารางการฝึกอบรม

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่น

- การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

     - สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

     - ผลงาน การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอแหลมงอบ

     - ผลงาน การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอเมืองตราด

     - ผลงาน การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอบ่อไร่

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

- คำสั่ง ที่ ๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๕๙

- กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด รอบที่ ๑/๒๕๕๙

- แบบฟอร์มที่ ๑  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มที่ ๒.๑  ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๒.๒  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๓.๑  ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๓.๒ พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๔    การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

- ตารางการฝึกอบรม 

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่น

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

- คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง  คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๕๙

- กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๕๙

- แบบฟอร์มที่ ๑ รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มที่ ๒.๑ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๒.๒ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๓.๑ ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๓.๒ พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๔ การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

- ตารางการฝึกอบรม

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- รายละเอียดโครงการและหลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๐

- กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๐

- รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร

- แบบฟอร์มที่ ๑ รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มที่ ๒.๑ ความสามารถ/ทักษะที่ต้องการพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๒.๒ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๓.๑ ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๓.๒ พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๔ การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

- ตารางฝึกอบรม

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๐

- กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๐

- รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร

- ตารางฝึกอบรม

- แบบฟอร์มที่ ๑ รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบฟอร์มที่ ๒.๑ ความสามารถ/ทักษะที่ต้องการพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๒.๒ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ ๓.๑ ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๓.๒ พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มที่ ๔ การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- คำสั่ง ที่ ๒๘ /๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๑

- แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:A)

- แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:ฺB)

- โครงการพัฒนาบุคลากร

- ตารางฝึกอบรม

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- คำสั่ง ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- คำสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๑

- แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:A)

- แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:B)

- โครงการพัฒนาบุคลากร

- ตารางฝึกอบรม

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

       - ประชุมเพื่อติดตาม และประเมินผลงาน 

       - ผลงานของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ "ยกระดับการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว ให้ได้มาตรฐาน"

       - ผลงานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ "ปศุสัตว์ OK"

       - ผลงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ "การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยภาพ Info Graphic : ผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ที่ดีโดดเด่น

       - ผลงานที่ ๑

       - ผลงานที่ ๒

       - ผลงานที่ ๓

       - ผลงานที่ ๔

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๒

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:A)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:B)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้

ตารางฝึกอบรม

- ภาพถ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

       - ผลงานที่ดีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ คือ การปฏิบัติงานควบคุมสุนัข-แมว และสัตว์อื่นที่เป็นอันตราย

         บริเวณสนามบินตราดและเส้นทางเสด็จฯ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

       - ลิงค์ภาพข่าวการลงพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมสุนัข-แมว และสัตว์อื่นที่เป็นอันตรายฯ

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๒

- แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:A)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์ม IDP:B)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้

ตารางฝึกอบรม

ภาพถ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

     หลักฐาน ชุดที่ ๑

     หลักฐาน ชุดที่ ๒

     หลักฐาน ชุดที่ ๓

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

       - ผลงานที่ดีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ คือ การรีดน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองตราด เพื่อถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตราด เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

      - ภาพผลงาน การรีดน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองตราด

    

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๓๐/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๓

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD , แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้

ตารางฝึกอบรม

ภาพถ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

     หลักฐาน ชุดที่ ๑

     หลักฐาน ชุดที่ ๒

     หลักฐาน ชุดที่ ๓

    แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) , แบบทดสอบหลังเรียน (post-test)

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

     ผลงานที่ดีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ คือ ปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการทำอาหารไก่พื้นเมืองออร์แกนิคชนิดเม็ด และการทำอาหารโปรไบโอติค สูตร "กระดอฮิหัก"

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๓

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD , แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้

ภาพถ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

     หลักฐาน ชุดที่ ๑

     หลักฐาน ชุดที่ ๒

- ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเรียน e - Learning ของสำนักงาน ก.พ.

     บุคลากร ลำดับที่ ๑ - ๖  สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

     บุคลากร ลำดับที่ ๗ - ๑๒  สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

     บุคลากร ลำดับที่ ๑๓  สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

     ผลงานที่ดีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ คือ นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ และให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เรียนผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ทักษะไปให้การบริการที่เป็นเลิศกับเกษตรกรที่มารับบริการผ่าตัดทำหมันในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๑/๒๕๖๔

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD , แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้

ภาพถ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

     หลักฐาน ชุดที่ ๑

     หลักฐาน ชุดที่ ๒

     หลักฐาน ชุดที่ ๓

     แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) , แบบทดสอบหลังเรียน (post-test)

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

     ผลงานที่ดีโดดเด่น โดยนายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารใช้เลี้ยงสัตว์ เรื่อง แหนแดงเพื่อการปศุสัตว์ ๔.๐ และดำเนินการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ทักษะ ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตราด ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๔

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD , แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้

ภาพถ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

- หลักฐานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

     หลักฐาน ชุดที่ ๑

     หลักฐาน ชุดที่ ๒

     หลักฐาน ชุดที่ ๓

     แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) , แบบทดสอบหลังเรียน (post-test)

- การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

      ผลงานที่ดีโดดเด่น โดยนายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง ปศุสัตว์จังหวัดตราด ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการควบคุมสุนัขในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีทักษะที่ชำนาญ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ทักษะ ไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔